Etik Davranış Kuralları

​Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları

 1 - Hak ve hukuka uyum esastır.

 2 -  Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.

 3 -  Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.

 4 - Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.

 5 - İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.

 6 - Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.

 7 - Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur. 

 

Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları

 8 - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü birimlerine kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.

 9 - Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.

10 -Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.

11 - Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

12 - Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.

13-  Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.

14 - Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.

15 - Başarılı çalışmalar takdir edilir.

16 - Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.

17 -  Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.

18 -  Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz. 

 

Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

19 - Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.

20 - Mesai kavramına azami özen gösterilir.

21 - Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.

22 - Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.

23 - Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.

24 - Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.

25 - Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.

26 - Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.

27 - Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.

28 -  Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.

29 - Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.

30 - Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.

31 - Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

32 - Çalışanların performansı ödüllendirilir.

33 - Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.

34 - Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.

35 - Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.

36 - Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.

37 - Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.​

''